Navn og formål

§ 1        Foreningens navn er:

 

VAABENBRØDREFORENINGEN 
  DE DANSKE FORSVARSBRØDRE

AARHUS

 

Dens hjemsted er Aarhus. Navnet i forkortet form: VBF.

 

Foreningens formål er:
at styrke og bevare kærligheden til regent og fædreland,
at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk,
at styrke folkets nationale ånd og holde de nationale minder i hævd og
at knytte medlemmerne sammen ved afholdelse af møder, selskabelige sammenkomster og lignende.

 

Medlemmerne

§ 2         Som medlem kan optages enhver dansk borger, der er fyldt 18 år og  forretter eller har forrettet tjeneste i Danmarks forsvar.
Personer, som på grund af deres vandel eller andre forhold ikke besidder deres medborgeres agtelse,  kan ikke være medlem af foreningen.
Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har gjort sig særligt fortjent.
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 

§ 3        Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel. Udmeldelsen skal foreligge skriftligt til foreningens kontor.
Eksklusion af medlemmer afgøres af bestyrelsen.
Eksklusion  kan dog kun ske, efter at vedkommende har haft lejlighed til at møde for bestyrelsen og gøre rede for årsagen.
Bestyrelsens afgørelse skal forelægges på første ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan, såfremt det anses for påkrævet, lade sagen afgøre på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Kontingent

§ 4        Kontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves helårlig og forfalder til betaling hver 1. januar.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Erhvervede rettigheder vedr. kontingent efter de tidligere vedtægter opretholdes. 

 

 § 5        Et medlem der står i restance udover en måned fra betalingsfristen, slettes. Et slettet medlem kan af bestyrelsen genoptages,

              når restancen berigtiges. Et medlem er ikke stemmeberettiget, forinden forfaldent kontingent er berigtiget, ligesom der ikke kan løses billet til foreningens arrangementer.

 

Emblem og hæderstegn

§ 6        Foreningens emblem bæres synligt  på venstre side af brystet ved møder og sammenkomster og ved enhver lejlighed,  hvor foreningen repræsenteres samt i hverdagen.

Medlemmer med en medlemstid af henholdsvis 10, 25, 40, 50, 60 og 75 år tildeles et hæderstegn, der bæres sammen med emblemet.
Ved et medlems død eller udtræden af foreningen skal hæderstegn tilbageleveres.

 

Generalforsamling

§ 7        Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

§ 8         Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer to trediedele af de afgivne stemmer. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

 

§ 9        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår.
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne og overslag for det kommende regnskabsår.
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6) Valg af formand (kun i lige år).
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8) Valg af 1 revisor og 2 suppleanter.
9) Eventuelt.

 

§ 10        Generalforsamlingen  indkaldes af bestyrelsen  med mindst 14 dages varsel i VAABENBRODEREN eller dagspressen.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalfor-samling skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig og motiveret form senest 8 dage før generalforsamlingen.
Afstemning sker skriftligt, når blot et medlem ønsker det.

 

§11        Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 pct. af foreningens medlemmer derom fremsætter skriftlig, motiveret begæring.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter begæringens modtagelse med kortest muligt varsel.

 

Bestyrelse

§12        Foreningen ledes af en på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt bestyrelse, bestående af formand og fire andre bestyrelsesmedlemmer. 
Valgene gælder for 2 år. Formand og 2 medlemmer afgår i lige år og øvrige 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen, hvis formand vælges af  generalforsamlingen, konstituerer sig selv. Den fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender.

 

§ 13        Bestyrelsen ansætter og afskediger det for foreningens drift nødvendige personale og bestemmer ansættelsesvilkårene.

 

Revision

§ 14        Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer,  der vælges blandt medlemmerne af generalforsamlingen for 2 år ad gangen,  således at en afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Derudover kan bestyrelsen antage en registreret / stataut. revisor.

 

Regnskab

§ 15        Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen regnskab for det forløbne år og overslag for det kommende regnskabsår. 
Et af revisorerne og  bestyrelsen  underskrevet eksemplar af regnskabet skal fremlægges på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Foreningens Midler

§ 16        Foreningens midler kan anbringes i obligationer eller indsættes i bank eller sparekasse - eventuelt anbringes i egen ejendom.
Med hensyn til foreningens legatmidler må dog eventuelle særlige herimod stridende bestemmelser i vedkommende fundats respekteres - såfremt det ikke er lovstridigt.

              

Underafdelinger

 § 17      For at fremme skydeinteressen  blandt  foreningens medlemmer er oprettet et skyttelaug. 
Skyttelauget skal arbejde i nøje overensstemmelse med VBF's formålsparagraffer, og dets medlemmer skal være medlemmer af VBF, så snart optagelsesbetingelserne er opfyldt.
Skyttelauget arbejder i øvrigt i enhver henseende selvstændigt og med egen bestyrelse og vedtægter. Vedtægterne skal godkendes af VBF's bestyrelse.

 

Dødsfald

§ 18       Ved et medlems død skal, hvis det er ønsket - og muligt -  foreningens fane være til stede ved højtideligheden. 

 

Foreningens opløsning

§ 19        Foreningen kan kun opløses, når 4/5 af de mødte medlemmer ved  2  på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. 
Ved foreningens opløsning skal dens formue overdrages til en fond, som hvert år den 1. oktober uddeler passende legatportioner
til en eller flere personer eller institutioner i Århus, der har gjort en ganske særlig indsats for Danmarks forsvar. 
Såfremt den opløsende generalforsamling ikke udarbejder fundats og udpeger fondsbestyrelse, skal retspræsidenten for Århus byret  foranledige dette.

 

----------

 


 

 

VEDTÆGTER FOR VBF's SKYTTELAUG

 

§ 1        Skyttelaugets formål er  ved trænings- og konkurrenceskydninger at vedligeholde  og udvikle skydefærdigheden hos medlemmerne,  at knytte disse nøje sammen
             og styrke det gode kammeratskab.

 

§ 2         Som medlem af Skyttelauget kan optages enhver dansk borger, der kan gå ind for Vaabenbrødreforeningens og Skyttelaugets vedtægter og desuden ikke har nægtet at forrette tjeneste i dansk totalforsvar. Medlemmer, der er optagelsesberettiget i Vaabenbrødreforeningen, skal straks indmeldes i denne og fortsat være medlem heraf for at kunne forblive i Skyttelauget.
For at kunne deltage i skydninger i regi af samvirksomheden DFB skal man være medlem af Vaabenbrødreforeningen. Dog kan ægtefæller/samlevere af vaabenbrødre deltage for VBF Aarhus i 8. Kreds skydninger.
Alle medlemmer har efter det fyldte 18. år stemmeret på Skyttelaugets generalforsamling. Som medlemmer kan optages ægtefæller/samlevere af ordinære medlemmer af Skyttelauget.

 

§ 3        Kontingentet for det kommende regnskabsår  fastsættes hvert år  på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves helårligt sammen med kontingent til VBF og forfalder til betaling hver 1. januar. Et medlem, der står i restance udover et halvt år fra 1. påkrav, slettes.
Et slettet medlem kan genoptages af bestyrelsen, når restancen berigtiges.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge kontingentfrihed i forhold til Skyttelauget.

 

§ 4        Skyttelauget ledes af en på generalforsamlingen valgt  bestyrelse, bestående af formand  og 6 andre bestyrelsesmedlemmer.  Formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Vaabenbrødreforeningen. Valget gælder for 2 år.  Af bestyrelsens 7 medlemmer afgår efter tur 4  (formand og 3 medlemmer) hvert andet år - og 3 hvert andet år.  Genvalg kan finde sted.  Mindst 4 aktive skytter skal have sæde i bestyrelsen.  Formanden vælges af generalforsamlingen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler hvervene mellem sig.

 

§ 5        Skyttelauget råder over egne midler og fører selvstændigt regnskab og medlemskartotek. Bestyrelsen er ansvarlig for laugets forsvarlige forretningsførelse.

 

§ 6        Bestyrelsen planlægger og leder enhver skydning inden for skytte- lauget, og ingen kan deltage i skydningen før forfaldent kontingent er betalt.

 

§ 7        Udmeldelse skal ske skriftligt overfor bestyrelsen.

 

§ 8        Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet revideres inden  1. marts af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Genpart af regnskabet indsendes til VBF inden afholdelse af generalforsamlingen.

 

§ 9        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 8 dages varsel. Ekstraordinær gene-   ralforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel,  når bestyrelsen       finder  det  påkrævet,  eller  1/3  af medlemmerne  har indsendt skriftligt motiveret ønske derom.

 

§ 10        Generalforsamlingen giver, ændrer og ophæver vedtægterne. Forslag til vedtægtsændringer skal tilstilles bestyrelsen  8  dage forinden generalforsamlingens afholdelse. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Vedtægterne skal godkendes af VBF's bestyrelse.

 

§ 11        Bortset fra vedtægtsændringer tages alle beslutninger ved simpel stemmeflertal. Afstemning foretages skriftlig, når blot et medlem forlanger det. Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at forfaldent kontingent er betalt.

 

§ 12       Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn af hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

§ 13        Skyttelauget er tilsluttet DDS ved medlemskab af Århus Amts Skytteforening.
Ved udmeldelse skal de gennem Århus Amts Skytteforening  modtagne ejendele samt kartoteker over registreringspligtige våben tilbageleveres.

 

§ 14        Generalforsamlingen kan opløse skyttelauget, når 3/4 af de  fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Opløsningen skal dog godkendes af VBF's generalforsamling.
I tilfælde af opløsning foretages udmeldelse til Århus Amts Skytteforening efter bestemmelserne jævnfør § 13.
Laugets midler og øvrige ejendele overgår til Vaabenbrødreforeningen i Århus.

 

----------

 

Foranstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april 2004 og afløser tidligere vedtægter.

 

 

 

Tilbage til forsiden