Referat fra 8.kredsmøde i Grenå, den 24. maj 2001.

Kredsformand Eigild Nielsen bød velkommen i Voldby forsamlingshus.

Fanerne blev ført ind, kongesangen afsunget. Telegram til H.M.

Dronning Margrethe d. II afsendt, 9 foldigt leve for H.M.

43 brødre deltog.

Dagsordenens punkt l Valg af dirigent: Valg Erland Block, Grenå.

Punkt 2, Kredsformandens beretning:

Kredsformanden rettede en tak til de fremmødte for at give møde på en så dejlig solbeskinnet Kr. Himmelfartsdag. Også en tak til Grenå for deres store arbejde med arrangementet. Kredsformanden pointerede at tilmeldinger er bindende, så det arrangerende selskab ikke skal betale for ikke fremmødte Brødre. Der blev orienteret om udskiftning i "toppen", ny landssekretær, nye vicepræsidenter. Tildeling af fortjenstmedaljer, ikke alle indstillede har modtaget. Samvirksomheden kræver ALLE formalia opfyldt. Opfordrede alle til at bruge bladet noget mere. Kredsformanden har deltaget i div. møder, referater er tilgået selskaberne. Glædede sig over Ebeltoft-selskabets fremragende festligholdelse af sit 125 års jubilæum den l. april. Medlemstallet er stadig faldende på landsplan, men ikke så galt i 8. kreds. Kredsformanden håber at Viborg selskabet igen i år vil arrangere formandsmøde. Kredsformanden indskærpede for kommende arrangerende selskaber at invitation tilgår ALLE. Der var to kommentarer til formandens beretning:

Hvorfor ikke alle indstillede til fortjensttegn fik det tildelt, og hvorfor offentliggørelse af navne på modtagere lod vente så længe på sig:.

Kredsformanden svarede, at det er fordi man følger statutterne slavisk, og at ansøgningerne skal være særdeles velbegrundede. Årsagen til den sene kundgørelse, kan skyldes udskiftninger i "toppen"

Herefter blev formandens beretning godkendt med applaus.

Punkt 3: Skydeudvalgsformandens beretning:

Kredsskydningen i Skive forløb fint, ingen problemer, færdig i god tid. Resultaterne tilgået selskaberne. Opfordre til større fremmøde ved næste kredsskydning, som foregår i Århus. Punkt 4: Her berettede alle 10 selskaber under 8. kreds om årets aktiviteter. Der var ikke noget nyt, alle kører på de gamle traditioner.

Og det er ikke så ringe endda.

Punkt 5: Kredsens regnskab:

Kredskasserer Niels Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab. Godkendt med applaus. Punkt 6: Kredsskydningen regnskab:

Skydeudvalgsformand Benny Jørgensen gennemgik regnskabet. Godkendt med applaus. Punkt 7: Fastsættelse af kontingent:

Uændret kr. 5.00 pr. medlem. Tilskud til kommende kredsmøder hæves til kr. 5000.00. Punkt 8: Indkomne forslag:

Ingen Punkt 9: Valg:

Kredsformand Eigil Nielsen på valg, genvalgt.

Sekretær/næstformand K. Broberg ikke på valg.

Kredskasserer Niels Rasmussen ikke på valg.

Skydeudvalgsformand Benny Jørgensen ikke på valg.

Revisor l. Kaj Boyer genvalgt, 2. K.E. Poulsen genvalgt.

Revisorsupl. Johna Jørgensen genvalgt.

Bestyrelsessupl. l. Benny Jørgensen genvalgt, 2. P. G. Jørgensen genvalgt. Punkt 10: Valg til skydeudvalg

Joan Jørgensen genvalgt.

Punkt 11: Mødested og tid år 2002, kredsskydning og kredsmøde samt formandsmøde:

Kredsskydning Århus, den 16 eller 23. marts 2002. Kredsmøde 2002 Hinnerup. Formandsmøde 22. sept. 2001 i Viborg. Punkt 12. Eventuelt.

Her havde vi noget snak om optagelseskriterium for optagelse, det mener vi bør lempes, idet flere og flere trækker frinummer. Der blev også sat spørgsmålstegn ved om Samvirksomheden gør nok for at få flere medlemmer. Kredsformanden afsluttede.