SKRIFTLIG BERETNING FOR 1989.                

Efter de tilbagemeldinger, jeg modtog sidste år på min skriftlige beretning, vil jeg igen i år med glæde udfærdige en lignende beretning for 1989, således at samtlige medlemmer af Vaabenbrødreforeningen derved får en mulighed for at blive orienteret om foreningens virke m.v.

MEDLEMMERNE.

Ved indgangen til 1989-året havde foreningen et noteret medlemstal på 619 medlemmer. Hertil er i årets løb kommet 2o nye medlemmer, mens afgangen har været: 7 er afgået ved døden, 10 er udmeldte, mens 60 er blevet slettet på grund af restance, nogle endda på flere år. Her­efter har foreningen ved denne beretnings udfær­digelse ialt 562 medlemmer. Som vist alle har kunnet konstatere i flere num­re af VAABENBRODEREN i 1989, har bestyrelsen gjort et meget stort arbejde for at få restanter­ne til at indbetale deres restance - det lykke­des også for ca. l00 medlemmers vedkommende - men resultatet var altså, at vi måtte slette ikke mindre end 60 medlemmer, som ikke havde reageret på direkte eller indirekte henvendel­ser. Kontingentets størrelse kan ikke have væ­ret årsag til manglende betaling. Bestyrelsen håber derfor på, at medlemmerne frem­over vil være så gode VAABENBRØDRE, at de beta­ler deres kontingent til tiden - dvs inden ud­gangen af januar måned.

Iøvrigt er bestyrelsen meget taknemlig for de nye VAABENBRØDRE, der er blevet indmeldte i

1989  -  og i denne anledning vil bestyrelsen gerne appellere til samtlige medlemmer om at få soldaterkammerater indmeldte i foreningen i det store soldaterfællesskab, vi har i VAABENBRØDRE-FORENINGEN. Altså skaf mindst et nyt medlem i

1990 - helst flere.

ARRANGEMENTERNE.

Da disse alle har været beskrevet i VAABENBRODEREN eller FORSVARSBRODEREN, som alle vore medlemmer nu får med posten, vil jeg ikke yder­ligere kommentere disse - der skal lyde en tak til de Vaabenbrødre og deres ægtefæller, der med humør har været med til at sætte deres præg på vore fester m.v. i 1989 - og tillige et "VEL MØDT" til arrangementerne i 1990.

Når dette er skrevet vil bestyrelsen herved takke vore trofaste medlemmer for deres opbak­ning i det forløbne år - og bestyrelsen vil fremover altid være lydhør overfor nye ting fra medlemmerne.

SKYTTELAUGET.

Efter at lauget er gået videre i det solide spor med meget flotte resultater i 1989, hvilket har været beskrevet i VAABENBRODEREN, skal der fra hovedforeningen lyde en velment tak herfor og for den måde, hvorpå lauget altid har repræsen­teret VBF ude i skyttekredse. Det er vi altid glade for.

JUBILÆUMSBOGEN.

Denne bog har været en del år under vejs, men nu er bogen kommet så langt, at den er klar til udsendelse - den vil være klar til vor generalforsamling den 3o. marts 1990. Jubilæumsbogen er desværre blevet en del dyrere gennem årene, men bestyrelsen har haft den helt klare opfattelse, at der lå en forpligtelse for foreningen at udgive denne historiske bog om foreningen i dens første århundrede fra 1859 til 1959.

Jubilæumsbogen vil blive præsenteret på general­forsamlingen - og selv om der var sat en frist til den 15. februar 199o til bestilling til fa­vørpris på 125 kr,, så har bestyrelsen vedtaget, at den også på generalforsamlingen vil kunne købes til denne pris - fremover bliver prisen derimod 15o kr.

De, der allerede har været så venlige at bestil­le bogen, vil få denne udleveret - mod betaling -på generalforsamlingen - derefter kan den af­hentes på kontoret.

JULEGLÆDEN. Desværre må bestyrelsen igen i år konstatere, at det har været næsten umuligt at få nye med­arbejdere til vor JULEGLÆDE til afløsning for de, der af en eller anden grund er holdt op. Heldig­vis har vore gamle og trofaste medarbejdere vist deres store velvilje overfor juleglæden ved at påtage sig ekstradistrikter - det skal der her lyde en varm tak for dette ekstra-arbejde. Derfor må det konstateres en mindre nedgang i de opsparede beløb i 1989 - dog ikke så stor som forventet, men samtidig har renteniveauet været for nedadgående, hvorfor renteindtægterne ikke har kunnet leve op til tidligere tiders store renteindtægt, men heri har bestyrelsen ikke no­gen andel, selv om den har presset banken på alle måder i det forløbne år.

ADMINISTRATIONSKONTORET.

Da en foretagen undersøgelse gennem nogle måne­der viste, at kun meget få eller slet ingen kom på kontoret om fredagen, besluttede bestyrelsen at lukke kontoret denne dag, hvilket der ikke har været nogen indsigelser imod.

AFSLUTNING.

Bestyrelsen vil meget gerne slutte denne formandsberetning med at sige foreningens dygtige og trofaste forretningsfører, kaptajn Georg Madsen, mange tak for hans store og egennyttige arbejde for foreningen - bestyrelsen er meget tryg ved det samarbejde, den har med forretnings­føreren - og den er overbevist om, at samtlige medarbejdere i Juleglæden også har et godt sam­arbejde med forretningsføreren, hvilket er helt nødvendigt i det daglige arbejde på kontoret. Den daglige revision, som klares af major Georg Stjernfeldt, er her i gode hænder - han er meget nidkær i denne revision, hvilket jeg som for­mand ret ofte kan konstatere. Den faglige revisor - registreret revisor Poul Erik Juel - har allerede vist sig bestyrelsens tillid værdig - og bestyrelsen er fuldstændig tryg ved denne revision, der nu foretages på dette faglige plan.

Aarhus i januar 199o