FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 1990 

I forbindelse med denne min 3. beretning som formand har jeg den store glæde at kunne berette, at det forløbne år har været et rigtigt VAABENBRØDREÅR, hvor alt - efter bestyrelsens mening har været i den rigtige forsvarsånd - og dette selv om vi har moret os sammen, men tillige har vi i foreningen vist os som    VAABENBRØDRE, hvor dette er krævet af os. I sidste forbindelse henviser jeg til vor deltagelse i såvel Hjemmeværnets som NATO's jubilæum - her markerede foreningen sig på værdig vis.

Foreningens mangeartede arrangementer har i det forløbne år fulgt det traditionelle mønster - og da de har været udfør­ligt beskrevet her i VAABEN BRODEREN, vil jeg kun takke de med­lemmer og deres koner, som gang på gang har deltaget i disse - og det på en sådan måde, at vi håber I vil blive ved hermed og så tage nogle flere med - vi har altid plads til en til ... På gensyn til arrangementerne i 1991 - og vi starter op med KEGLESPILLET den 5. februar 1991 i Frederikshøj Kro.

Men der er også andre ting at glæde sig over i det forløbne år og her tænker jeg især på to ting:

1. JUBILÆUMSBOGEN 1859 - 1959. Denne blev præsenteret på sidste års generalforsamling - og den er vel modtaget rundt omkring - og det var også glædeligt at det var en samlet bestyrelse, der stod bag udgivelsen. Vi har endnu eksemplarer til salg - henvendelse på kontoret.

2. VAABENBRODEREN.

Vores lokale kvartalsblad, som tidligere bestyrelser begyndte at udgive for snart 12 år siden, var efterhånden blevet en dyr sag - ca. 1/3 af medlemskontingentet gik hertil - men ved in­vestering i maskiner m.v. på ca. 15.ooo kr. - eller det samme som bladet kostede pr. år - er bestyrelsen nu trukket i ar­bejdstøjet - og vi fremstiller nu selv bladet på kontoret til ca. l/l0 af den tidligere pris. Vi håber ikke, at medlemmerne kan se forskel på bladet - vi kan i hvert fald ikke.

Når dette er skrevet, så må jeg desværre også bekende, at der er "mørke pletter" i beretningen - og det er desværre et år­ligt tilbagevendende kapitel - nemlig betaling af kontingent - og med det meget beskedne kontingent, vi har, skulle det ikke være uoverkommeligt at betale dette - endda til tiden. I det forløbne år har bestyrelsen - efter udsendelse af 2 rykkere - måttet slette ikke mindre end 18 medlemmer, der ikke reagerede på disse rykkere. Med dette nummer af VAABENBRODEREN følger girokortet for 1991 - gå nu omgående på postkontoret og betal dit kontingent, du sparer os for meget unødigt arbejde ved at skulle rykke m.v. I skal nemlig tænke på, at foreningen skal betale til sammenslutninger ialt ca. 15 kr. pr. medlem.

Foreningens Skyttelaug er ganske vist en selvstændig kørende organisation, men i denne beretning vil jeg på hoved foreningens vegne takke Skyttelaugets ledelse for et meget stort arbejde - især med laugets børne- og ungdomsskytter. Med Danmarksrekord, masser af guld og sølv-placeringer kan det næsten ikke blive flottere - og husk, at disse skytter repræsenterer foreningen under bomærket VBF rundt om i landet - vi bliver en kendt for­ening på denne måde. Når det er skrevet om de unge skytter, så vil jeg ikke glemme at nævne VETERANERNE, som også placerer sig i toppen ved enhver lejlighed.

Administrationskontoret med dets daglige leder, Kaptajn Georg Madsen fungerer perfekt - og det helt store arbejde er i for­bindelse med JULE-GLÆDEN. Og her vil jeg igen i år appellere til vore medlemmer om at finde nogle nye medarbejdere - vi kan nemt finde et passende distrikt - lille eller stort - prøv at komme på kontoret og få en snak med forretningsføreren.

Økonomien i en forening er altafgørende for en forenings trivsel. Vi har haft den store glæde, at tidligere bestyrel­sers økonomiske sans har skaffet os et solidt fundament til glæde for medlemmerne, som derved får mulighed for at deltage i vore arrangementer til en delvis betaling for, hvad disse arrangementer reelt koster. De sidste par år har givet nogle mindre driftsunderskud, men ikke alarmerende. Selv om regn­skabet for 1990 endnu ikke er opgjort, så håber og tror jeg, at denne tendens er vendt nu, hvilket jeg som gammel regnskabsmand glæder mig meget over.

Denne beretning vil jeg slutte med at takke samtlige medarbej­dere - ingen nævnt - ingen glemt - alle har gjort et stort og uegennyttigt arbejde for foreningen - og på værdig vis.

Til allersidst vil jeg takke bestyrelsen ikke alene for jeres arbejde, men også for overbærenhed med mig i den meget svære tid, det sidste års tid har været for mig - Tak herfor !

Risskov i december 1990