Som formand er det altid glædeligt, når et år er gået så godt som 1991 er gået for vor Våbenbrødreforening. Der har været flere glædelige ting at kunne berette om, og i den beretning, som nu følger, vil medlemmerne kunne konstatere, at 1991 også blev et godt VAABENBRØDREÅR.

1. Nyt foreningsemblem og nyt blazermærke.

Efter flere år svære kvaler med at få designet et nyt foreningsemblem i stedet for det gamle, som dog fortsat kan bæres, lykkedes det et dygtigt firma at komme med et udkast, som blev godkendt af bestyrelsen - og som blev forelagt på generalforsamlingen - og det er blevet mere end godt modtaget - mange har købt dette nye smukke emblem, som altså ser således ud: Samtidig blev det fra medlemmernes side ønsket, at der blev lavet et blazermærke, som var vor egen forenings mærke. Dette mærke blev også udviklet og designet på bedste måde, således at det nu pryder mange Våbenbrødres blå blazere, og det er blevet beundret af mange andre soldater foreningsmedlemmer. Såvel foreningsemblem som blazermærke kan købes på administrationskontoret på Aaboulevarden 39, Aarhus C.

2. Våbenbroderen.

Foreningens bindeled til samtlige medlemmer er og vil altid være vort kvartalsblad VAABENBRODEREN - og efter at foreningens bestyrelse selv fremstiller og samler dette blad, er det også blevet en overkommelig udgift, som bestyrelsen ikke mere tænker på i forbindelse med givne bevillinger. Dog kunne det ønskes, at vore medlemmer ville skrive lidt en gang imellem - der vil altid være plads hertil - altså fat pennen og skriv lidt til andre Våbenbrødres orientering.

3. MEDLEMMERNE.

Som i andre foreninger landet over er der stagnation i medlemstallet - vi har måttet slette et stort antal medlemmer, som ikke har kunnet overkomme at betale vort meget lille kontingent på KUN 50 kr. Der har været udsendt rykkere, og en del reagerede herpå, men kun ca. 50% betalte efter denne rykker. Med dette nummer af VAABENBRODEREN følger indbetalingskortet for kontingent for 1992 - husk nu at betale dette. Desværre er der sket en ændring i indbetalingerne, som foreningen ikke er skyld i, nemlig at Post-Girobank nu ikke mere anerkender, at modtageren betaler portoen. Derfor anmodes Våbenbrødrene om, såfremt der ikke skal løbe porto på, at bruge egen POST-GIRO eller at komme på kontoret på Aaboulevarden 39, Aarhus C. Og husk det er mandag-torsdag mellem kl, 12 - 15. Herved sparer medlemmerne portoen.

4. SKYTTELAUGET. .                                              

Det er efterhånden svært at skrive noget om Skyttelauget uden at skulle frem med alle superlativerne. Ungskytterne og Veteranerne især opnår ikke alene  DANMARKSMESTERSKABER, men også DANMARKSREKORDER - og UNGSKYTTERNE optræder nu også på Det Danske Landshold. Hvad kan man forlange mere. Derudover viser vor dygtige leder indenfor ungdommen. Jens Eriksen, i det lokale TV med Ungskytterne, når de er udpeget som MÅNEDENS FAVORIT og samtidig modtager en pengegave. Sidst er en af Ungskytterne, Christina Eriksen, blevet hædret med et legat fra Gunnar-Nu-Fonden.

Jeg har ikke nævnt de øvrige Ungskytter og Veteraner - De har alle været nævnt i tidligere numre - så jeg må blot henvise hertil.

Det er hovedforeningens store håb, at det store træningsarbejde, som udføres af Skyttelaugets ledelse må bære frugt, således at vore øvrige skytter kommer op på samme plan som de øvrige skytter i foreningen, her tænkes især på seniorerne.

5. ADMINISTRATIONEN.

Kontortiden er fortsat mandag - torsdag mellem kl. 12-15, hvor medlemmerne altid vil kunne møde vor dygtige forretningsfører Kaptajn Georg Madsen - enten for at ordne kontingentbetaling eller andre gøremål. Det store arbejde på kontoret er fortsat indenfor JULE-GLÆDEN - og her er fra forretningsføreren kun et lille suk: PRØV AT FINDE NOGLE OPKRÆVERE TIL JULE-GLÆDEN!

Under administrationen er også foreningens økonomi - og selv om regnskabet for 1991 endnu ikke er opgjort - det slutter jo den 31. december 1991 - er jeg overbevist om, at vi får et godt regnskab for 1991 at kunne fremvise på generalforsamlingen.

6.    ARRANGEMENTER.

Da alle vore arrangementer i 1991 har været omtalt i VAABENBRODEREN, vil jeg kun fremhæve et enkelt af disse, nemlig weekend turen til Nymindegab - denne tur blev en meget stor succes, som vi meget gerne - i 1992 - ville have fulgt op med en weekend i Sliphavn ved Store Bælt, men desværre var der booked helt op i 1992, så vi har prøvet at få arrangeret en tur i 1993, hvilket vi venter svar på fra Hjemmeværnet.

7. BESTYRELSEN.

Denne beretning skal ikke afsluttes uden en stor tak til bestyrelsens medlemmer og forretningsføreren for et godt arbejde i det forløbne år - alt har forløbet i en fordragelig tone og bestyrelsen har været enige om retningslinierne for vor kære våbenbroderforening. Alt er klappet på bedste måde.

På sidste generalforsamling, hvor jeg blev valgt til formand, nemlig i 1990 bebudede jeg min afgang i 1992. Men da mine personlige forhold er blevet helt ændrede, har jeg - efter opfordring af en samlet bestyrelse - indvilget i at tage endnu en periode på 2 år, hvilket selvfølgelig er afhængig af medlemmernes valg i så henseende på generalforsamlingen.

Risskov i december 1991