1992-året var et godt år for Vaabenbrødreforeningen i. Aarhus -og det er jeg glad for som formand at kunne konstatere ved dette års udgang.

Når året er gået godt, så falder det tilbage på vore trofaste medlemmer, der har været med til, at vore arrangementer i dette år har været meget vellykkede - selv set ud fra bestyrelsens side.

Medlemmerne.

Som alle andre foreninger - og ikke mindst soldaterforeninger - har i de sidste mange år haft en mærkbar tilbagegang, og vor forening er ikke gået ram forbi i så henseende. Når dette er sagt, så må jeg som formand konstatere, at det meget lille kontingent på 50 kr. - vel nok Danmarks billigste kontingent i en soldaterforening - er årsag til, at bestyrelsen må bruge en stor del tid på at få dette kontingent indkrævet. Skulle det være nødvendigt? Det er et spørgsmål, vi ret ofte stiller os. Jeg vil derfor endnu engang appellere til vore medlemmer, at det girokort, der er med dette nummer af Vaabenbroderen, bliver betalt omgående - husk du kan spare gebyret til Postvæsenet, hvis du betaler direkte på kontoret - det er mandag - torsdag fra kl.. 12 - 15.

Skyttelauget.

Som jeg skrev sidste år, så er det fortsat svært at skrive noget nyt om Skyttelauget uden at skulle bruge alle superlativer - de er dygtige vore skytter, men mest især vore ungdoms- og veteranskytter -.

Som en anerkendelse af det store arbejde, der gøres i Skyttelauget, har bestyrelsen i det forløbne år, bevilget lauget nogle flotte overtræksdragter med vort og laugets logo på, således at vore skytter kan fremstå ved stævner m. v. som en helhed - på lige fod med andre foreningers skytter. Skytterne har kvitteret ved at hjemtage mesterskaber i stor stil i 1992. Fra hovedforeningen skal lyde en tak til vore skytter herfor - og god vind fremover i 1993.

Foreningens administration.

Som omtalt på sidste års generalforsamling bebudede vor forretningsfører, Kaptajn Georg Madsen, sin tilbagetræden i 1993. Forretningsføreren har ønsket at stoppe med udgangen af marts måned 1993. Som afløser for ham har bestyrelsen haft den glæde, at vi har fundet en værdig og dygtig afløser - det er fhv. seniorsergent Erik Thuge, der har været medlem af vor forening gennem mange år. Den nye forretningsfører Erik Thuge er allerede ved at blive sat ind i vor administration.

I anledning af forretningsfører Georg Madsens afgang i 1993 vil jeg allerede her i denne beretning udtrykke en meget stor tak for det store arbejde, som er udført i vor forenings interesse. Og det er ikke småting Georg Madsen har været banebrydende for i de forløbne godt 10 år, han har virket. Specielt har han været et godt bindeled mellem vore mange sparere og medarbejdere i Jule-Glæden.

I samme anledning vil jeg allerede nu byde vor nye forretningsfører Erik Thuge velkommen - og håbe på et godt samarbejde i de kommende år - det glæder bestyrelsen sig meget til.

Arrangementer.

Samtlige vore arrangementer i 1992 har været beskrevet i Vaabenbroderen, så dem vil kun kommentere med, at alle arrangementer i 1992 har været vellykkede, hvilket vort festudvalg skal have tak for.

I 1993 har vi fået tildelt en weekend i Nymindegab - og jeg kan her røbe, at der kun er nogle få pladser tilbage, før der er fuldtegnet.

Bestyrelsen.

Selv om det har været et forholdsvis stille år i bestyrelsen, så vil jeg dog her takke medlemmerne i bestyrelsen for godt samarbejde - et samarbejde, der er nødvendigt for at vor forening kan trives. Alt er klappet på den allerbedste nåde - og det beviser - som nævnt - et godt samarbejde.

Økonomien.

Som formand kan man jo ikke nok tænke på vor forenings fremtid - såvel organisatorisk som økonomisk. At der fremover vil ske ændringer, bl. a. fordi det er blevet svært at skaffe medarbejdere til Jule-Glæden, kan vi i bestyrelsen allerede nu se frem til - men vi håber og tror, at vor forening - med domicil på Aaboulevarden 39 - fortsat vil være med til at præge det århusianske soldaterforeningsliv.

På nuværende tidspunkt kender jeg ikke årsresultatet for 1992, men det forventes at blive som tidligere år - måske lidt mindre overskud - men det er der jo overalt i vor nuværende verden.