Vaabenbrødreforeningens 134. år - 1995 - er nu gået og bestyrelsen vil på denne måde sige vore trofaste medlemmer tak for et godt år, selvom end det var året hvor Aarhus ophørte med at være militær-garnisonsby. Men heldigvis er Søværnets Operative Kommando forblevet i byen og byen har nu en garnisonskommandør i stedet for en garnisonskommandant.

Året et gået godt. Foreningen har vist flaget ved samtlige parader m.v. der har været afholdt i det forløbne år og vor fanebærer Poul Buus, der tog over efter Ejner Madsen har på værdig vis ført traditionerne videre.

MEDLEMMERNE. I begyndelsen af december måned 1995 var der 500 medlemmer hvilket bestyrelsen finder passende. Men desværre er der for få af vore medlemmer y der tager imod de mange og gode invitationer som bestyrelsen igennem VAABENBRODEREN indbyder til.

KONTINGENT. På sidste generalforsamling blev kontingentet vedtaget at skulle være 75 kr. for fuldt medlemsskab - eller 6,25 kr. månedlig. Det er mere end 5 år siden kontingentet sidst blev forhøjet, og tager man i betragtning, hvilke prisstigninger der har været gennem disse 5 år, og hvad medlemmerne får for kontingentet mener vi i bestyrelsen, at det ikke bør være årsag til eventuelle udmeldelser af foreningen. Kontingentet kan indbetales på kontoret hvorved gebyret til postvæsenet kan spares. Så husk blot at det skal ske på kontoret mandag-torsdag kl. 12-15.

SKYTTELAUGET: Når man læser VAABENBRODEREN - Skyttelaugets sider kan man glæde sig meget over hvor dygtige skytter, lauget har, ikke mindst iblandt de unge skytter. Træningsdragterne, som VBF sidste år forærede lauget, er blevet flittigt brugt - og heldigvis til stor glæde for brugerne. Brug dem fortsat meget. VBFs bestyrelse ønsker hjertelig til lykke med de mange flotte resultater og udtagelser. En stor tak til alle laugets skytter skal lyde - og en særlig tak til laugets ledere for godt og værdifuldt arbejde.

At deltage i skyttestævner medfører ekstra udgifter for laugets medlemmer i form af rejseudgifter m.m. bl. a. i forbindelse med udtagelse til repræsentative hold herunder landsholdet. Som støtte til denne gode side af VBF har bestyrelsen derfor sammen med Skyttelauget - i laugets regi - oprettet en Rejse-Konto. Selvfølgelig kan denne konto ikke dække alle ekstra-udgifter, men på længere sigt kan den blive en god hjælp.

ADMINISTRATIONEN. I det forløbne år har VBF sagt farvel til  vor tidligere forretningsfører Georg Madsen og velkommen til vor nye kontor leder - Erik Thuge. Erik Thuge er nu kørt ind i forretningsgangen „ og kontoret virker fortsat som det skal hvilket vi også forventede.

ARRANGEMENTER: Samtlige arrangementer i foreningen har været beskrevet på en eller anden nåde her i VAABENBRODEREN^ så dem vil bestyrelsen ikke yderligere kommentere. Festudvalget har stået for de fleste af arrangementerne og skal have en særlig tak herfor.

Bestyrelsen har indledt forhandlinger om et besøg i NATOs hovedkvarter i Bruxelles i 1994. Turen til Bruxelles bliver kombineret med nogle dage i det tyske vinland omkring Mosel og Trier. Der vil blive tale om en reel ferietur på 4 - 5 dage. Bestyrelsen håber, at mange af vore medlemmer vil bakke op om dette gode arrangement.

ØKONOMIEN. I forbindelse med bestyrelsens arbejde omkring økonomien for foreningen blev det i det forløbne år nærliggende at tænke på eventuelle andre lokaler - til en mindre husleje. Derfor appelleredes til vore medlemmer om at prøve at finde nye og egnede lokaler. Der er kommet respons fra medlemmer, hvilket vi takker for, men da bestyrelsen fik de relevante oplysninger frem i lyset kunne vi se, at vi faktisk boede meget billigt., så foreløbig bliver vi boende i Aaboulevarden 59. Et stort suk skal dog lyde her - VI MANGLER OPKRÆVERE TIL JULE-GLÆDE N. Som bekendt fremkommer der sædvanligvis fra Jule-Glæden et pænt overskud men grundet den almindelige rentenedsættelse kan vi ikke i fremtiden forvente dette, medmindre det lykkes at få nogle flere til at kræve op hos vore sparere. Yderligere har foreningen fået en meget stor del af vore højt forrentede obligationer udtrukket (konvertering af gamle lån), hvilket heller ikke fremmer økonomien. But never mind - det skal nok gå alt sammen.

Årsresultatet for 1993 er endnu ikke gjort op, men bestyrelsen tror på, at vi holder skindet på næsen. Selv Verden er ikke, hvad den var engang - og det må vi leve med - også vor gamle og hæderkronede VAABENBRØDREFORENING.

December 1995