BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 1994

Vaabenbrødreforeningens 135. år - 1994 - er nu ved at rinde ud - og fra bestyrelsens side skal der til alle vore trofaste medlemmer lyde en stor tak for et godt år, som vi alle i bestyrelsen har været glade for, og og som alle vore medlemmer har stået bag os, når vi har arrangeret et eller andet for dem.

Året er som skrevet gået godt - foreningen har gennem Samvirkende Soldaterforeninger vist vor fane på værdig vis ved enten Poul Buus eller Ejnar Madsen - hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for.

MEDLEMMERNE. Desværre har nogle medlemmer ikke alle levet op til vore forventninger om at betale deres kontingent til tiden -bl. a. måtte vi her i efteråret udsende mere end 80 rykkere, hvilket ikke skulle være nødvendigt. Med dette nummer af VAABENBRODEREN er et girokort til brug ved betaling af kontingentet for 1995 - betal nu dette kontingent, så hjælper medlemmerne bestyrelsen i dens arbejde i det kommende år. Selve kontingentet er det samme som i 1994, nemlig 75 kr. for medlemmer i almindelighed, men 37,5o kr. for de medlemmer, der foruden at have opnået 25 års medlemskab i foreningen også har opnået folkepensionsalderen.

SKYTTELAUGET. I vort kvartalsmedlemsblad kan man hver eneste gang læse om de meget store resultater, som laugets medlemmer har opnået - og husk at de repræsenterer VBF på en værdig måde. Hovedforeningen har altid sluttet op om dette laug, og vil fortsat gøre det - bl. a. ved den rejsekonto, som er oprettet til hjælp for skytterne ved udtagelser m.v. til dækning af en del af de personlige udgifter herved, har hovedforeningen støttet med et kontant beløb.

FORENINGENS ADMINISTRATION er i det forløbne år gået godt, og foreningens nye forretningsfører - Erik Thuge - er nu ved at være inde l de mange kroge, som foreningens består af. Og fra medlemmerne har vi kun hørt rosende ord om vor administration. Vore arrangementer har alle været beskrevet i VAABENBRODEREN og derfor vil jeg ikke komme ind herpå nu - men kun igen takke de af vore medlemmer, der i det forløbne år har været vore gæster -og endda glade gæster.

FORENINGENS ØKONOMI. Alle i dette land er klar over, at de store renteindtægters tid er borte - og det må vi også leve med fremover. Foreningens formue var tidligere anbragt i 10 % obligationer, men ved udtrækninger m.v. blev disse konverteret over til 6 %-obligationer, hvilket indebærer, at vore indtægter bliver mindre, og det igen indebærer, at tilskud til fester m.v. nok vil blive mindre i årene fremover - det samme gør sig også gældende for indtægterne ved Jule-Glæden, hvor indbetalingerne tidligere blev forrentet omkring 10 %, nu kun i heldigste tilfælde til 3 - 4 %. På nuværende tidspunkt er 1994-årets resultat ikke gjort op, men i bestyrelsen gør vi alt for at reducere vore udgifter, således at der hentes noget hjem her. Som jeg skrev sidste år, så er verden ikke længere, hvad den var engang - og det må vi leve med - blot vore medlemmer vil forstå det - og leve op til foreningens formålsparagrafs sidste punktum: At knytte medlemmerne sammen ved afholdelse af møder selskabelige sammenkomster og lignende. Altså mød op i DIN VAABENBRØDREFORENING.