BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING FOR 1995.

Når man sætter sig til pc'er for at skrive bestyrelsens skriftlige beretning, så tænker man på følgende: Hvad skal der skrives i år, som medlemmerne ikke ved i forvejen? Men da ikke alle medlemmer - desværre - ikke deltager i det "nære samarbejde" mellem bestyrelsen og medlemmer, vil jeg give et rids over, hvad der har optaget bestyrelsen meget i det forløbne år.

Året 1995 blev for VBF et både godt og meget specielt år - for at tage det gode først, nemlig at vi den l. juni 1995 kunne indvi vort nye kontor på hjørnet af Marselis Boulevard og Hendrik Pontoppidansgade - med nummer til sidstnævnte som nr. 34. Og det var for bestyrelsen en stor oplevelse at se så mange af vore medlemmer, der havde fulgt vor indbydelse til at være med ved denne indvielse af de nye kontorer.

At det var glædeligt, skal ses i lyset af, at vi på denne måde fremover vil kunne nedsætte vore administrationsudgifter. At vi så tillige har fået nogle meget gode lokaler og bedre parkeringsmuligheder, vil nemt kunne opveje de eventuelle ulemper, hvis man kan kalde dem det, for medlemmerne. Tillige fik vi ikke mindre end 4 buslinier næsten til døren.

Selve flytningen til Hendrik Pontoppidansgade 34 var en meget stor "mundfuld", men blev klaret ved stor hjælp fra bestyrelsesmedlemmerne og et godt flyttefirma. Kontorerne var i forvejen gjort meget fine af et af vore medlemmer - Erik Christiansen - som på forbilledlig vis gjorde kontorerne så flotte, at selv ejerne af ejendommen var mere end lykkelige for, at de udlejede lokalerne til os. I denne beretning skal der lyde en velment tak til Erik Christiansen for det store arbejde, som han udførte for VBF i denne anledning.

At der også var ting, som bestyrelsen gerne ville have været foruden, skal også nævnes her, nemlig at vi måtte sige farvel til forretningsfører Erik Thuge, som på grund af sygdom fra begyndelsen af august måned ikke var i stand til at påtage sig arbejdet på kontoret. Som formand måtte jeg påtage mig en meget stor del af arbejdet, som dog hen ad vejen blev delvis overtaget af bestyrelsesmedlem Arne Nielsen, som herved bringes en stor tak herfor. Forretningsførerjobbet blev opslået i VAABENBRODEREN for oktober kvartal 1995, og bestyrelsen har fra l. november 1995 antaget Aage Damsgaard til jobbet, og Aage Damsgaards "job" som revisor er blevet overtaget af foreningens tidligere forretningsfører Georg Madsen, så nu er begge job i gode hænder. Georg Madsen var l. revisorsuppleant.

Aage Damsgaard er et kendt ansigt i soldaterkredse, han er bl. a. formand for Intendanturforeningen i Aarhus.

VBFs SKYTTELAUG har igen i år slået sit navn fast indenfor skyttekredse, men især ungskytternes præstationer betyder meget for lauget. I efteråret havde lauget besøg af en skytteforening fra Suhl i Tyskland - og lauget var på genbesøg i Tyskland senere på året. Sådanne udvekslinger er af stor betydning for forståelsen af den internationale politik, som dog ikke skal dominere en sport som skytternes for meget. I hovedforeningen glæder vi os mange gange på den måde, som lauget bliver ledet på, og vi har fuld tillid til denne ledelse. En enkelt ting skal dog her fremdrages, nemlig VBFs medlemmers manglende opbakning af FUGLESKYDNINGEN i begyndelsen af september måned - her svigter vore medlemmer, men vi håber at kunne hjælpe lauget med at få flere medlemmer til at deltage i denne fornøjelige skydning, hvor alle - uanset skydefærdigheder - kan deltage med glæde.

En anden Ung, som lauget har taget sig på, er skydningen for "aldre", som er kommet i pensionistalderen - her er en gode muligheder for at få nogle fornøjelige timer på skydebanen - og vi har jo alle på en eller anden måde været soldater, så skydning er ikke så fjern" mere.

Om vore medlemmer er der meget glædeligt at kunne berette, idet foreningen i den skrivende stund har fået ikke mindre end 30 nye medlemmer, heraf en stor del unge medlemmer fra hjemmeværnet, men også den omtalte "ældreskydning" har resulteret i flere medlemmer, og vi er stadig glade for at få disse medlemmer indlemmet i vor kreds - vi samler faktisk på medlemmer og vil gerne noget for dem hen ad vejen!

Men husk nu, at der med denne VAABENBRODER følger et girokort, som skal bruges til indbetaling af kontingentet for 1996 - senest den 15. februar 1996.

Om foreningens økonomi er det svært på nuværende tidspunkt - i begyndelsen af december måned - at sige noget som helst, idet maling m.v , flytning, indretning af kontoret m.v. ikke har kunnet undgå at give øgede udgifter, som dog - i løbet af et par år - vil komme ind igen ved mindre administrationsudgifter m.v. Derfor ser jeg med fortrøstning fremtiden i møde - rent økonomisk.

Foreningens JULE-GLÆDE. Som den sidste forening i Århus som har en JULE-GLÆDE, er det også en vis forpligtelse for os at gøre noget ved denne del af vort foreningsliv. Vore dygtige og ihærdige medarbejdere har igen i år gjort et stort og dygtigt arbejde med at samle penge ind, men vi har også måttet sige farvel til en dygtig medarbejder, der på grund af alvorlig sygdom ikke mere kunne påtage sig arbejdet. Næsten hver dag får vi på kontoret opringninger om ønsker at blive medlem af vor JULE-GLÆDE, men desværre må vi meddele, at vi har ikke nok medarbejdere. Vi har dog fået en enkelt ny medarbejder i 1995, men vi kunne godt bruge nogle flere. I denne beretning skal der lyde en meget kraftig appel til vore medlemmer. ER DER IKKE ET ELLER GERNE FLERE AF VORE MEDLEMMER, DER VIL GØRE ET STYKKE ARBEJDE FOR VOR JULE-GLÆDE ? Hvis du kunne tænke dig at blive medarbejder, så kom på kontoret og få en snak med forretningsføreren eller undertegnede, så finder vi nok et distrikt - stort eller lille - til dig l

I forbindelse med Erik Thuges sygdom og deraf følgende afgang har der været trukket store veksler på bestyrelsen ved møder m.v. Jeg håber, at dette nu er et overstået stadium, hvorfor jeg herved vil takke bestyrelsens medlemmer for denne svære tid, hvor mange beslutninger skulle træffes - og det blev de.

Tillige vil jer sige tak til bestyrelsen for den opbakning, jeg modtog i denne svære tid.

Foreningens mange arrangementer har været omtalt i VAABENBRODEREN, så jeg vil kun hertil føje, at selv om vi har været mange bl. a. til vor meget stilfulde og herlige stiftelsesfest, så er der fortsat plads til nogle flere - derfor MØD OP I DIN VAABENBRØDREFORENING - du vil glæde dig - hver gang!.

I foreningen har man nogle meget dygtige revisorer, som med nidkærhed varetager deres revisorarbejde, som nu fremover vil blive endnu mere krævende med afstemninger m.v. fremover.

Derfor vil jeg på denne måde takke revisorerne - såvel de folkevalgte som fagrevisorene - for deres dygtige arbejde i det forløbne år.