BERETNING FOR 1996

Da jeg tog mig sammen til at skrive denne beretning for 1996, var min første tanke, at det faktisk havde været et krævende år for bestyrelsen - endda på flere måder.

ØKONOMIEN.

Tidligere var vore indtægter af en sådan størrelse, at bestyrelsen dengang havde et større spillerum for vore aktiviteter, men nu må bestyrelsen hele tiden have økonomien med i overvejelserne i forbindelse med vore arrangementer, hvilket selvfølgelig ikke på nogen måde skal gå ud over vore medlemmer.

Bestyrelsen håber og tror, at vore medlemmer vil være indforstået med, at foreningens økonomi hele tiden skal vejes "på en guldvægt", således at indtægter og udgifter kommer til at "hænge sammen". I denne forbindelse kan jeg oplyse, at vi glæder os til at kunne fremvise resultatet af et helt år på H. Pontoppidansgade - det var for vor forening et meget stort held, at vi fik mulighed for denne flytning fra Aaboulevarden.

MEDLEMMERNE.

Desværre må bestyrelsen hvert år tage den tunge beslutning at slette en del medlemmer- der på grund af manglende betaling af kontingentet -trods rykker m.v. Heldigvis får foreningen da "af og til" nye medlemmer, men ikke så mange, at de kan opveje sletningerne og "naturlig afgang" Derfor vil bestyrelsen i denne beretning appellere til vore medlemmer, at de for det første betaler deres kontingent til tiden - gerne før - men også for det andet prøver at finde emner til nye medlemmer.

De er til stede mange steder, det har i hvert fald en hustru til et af vore forholdsvis nye medlemmer bevist, hun har skaffet flere medlemmer i de sidste par år.

HUSK: Foreningen har Danmarks billigste kontingent - kun 75 kr. årligt.

Foreningens medlemstal er nu på 436 - et alt for lille antal i forhold til vort naturlige oplands størrelse. ALTSÅ: MOTTOET FOR 1997 ER: SKAF ET NYT MEDLEM !!!!l

ARRANGEMENTER

Da foreningens arrangementer har været omtalt i vort kvartalsblad VAABENBRODEREN, vil jeg kun sige de medlemmer, der har taget mod vore invitationer til at deltage tak, fordi de var med til at gøre vore fester m.v. til rigtige VBF-fester, som alle var glade for.

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Andet sted i vort VAABENBRODEREN anmoder vi de medlemmer, der ønsker yderligere oplysninger m.v. om disse vedtægtsændringer, der har været "under vejs" længe - og som et særligt udvalg indenfor bestyrelsen har gennemgået meget nøje, om at rette henvendelse til kontoret, jvnf. nedenfor. Når disse ændringer fremkommer nu skal det ses i lyset af, at der efterhånden er så mange gamle og antikverede regler, der er svære at efterleve. Men husk at eventuelle indsigelser skal være bestyrelsen i hænde senest den l. marts 1997 og med en god motivation herfor.

FORRETNINGSFØRER.

Som omtalt andet sted er vor tidligere forretningsfører Aage R. Damsgaard afgået ved døden den 3o. oktober 1996, og som ny forretningsfører har bestyrelsen antaget IB Bonde, som vil være vore medlemmer bekendt, da Ib Bonde og frue gennem nogle år har været aktive deltagere i vore arrangementer. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Ib Bonde.

KONTORET - H. PONTOPPIDANSGADE Nu har kontoret - og dermed de nye åbningstider virket efter hensigten - idet vi på denne måde håber at tilgodese vore medlemmer på en fornuftig måde, som tillige er mere økonomisk for foreningen. Kontortiden er fortsat mandag og torsdag kl. 13 - 15. Men skulle der opstå et eller andet problem for vore medlemmer udover disse tider, så er formandens eller et af bestyrelsesmedlemmernes telefon til rådighed for vore medlemmer, og så håber vi, at problemet vil blive løst på en eller anden måde.

JULE-GLÆDEN.

Som den sidste forening i Stor-Arhus har vi stadig denne gamle traditionsrige måde at kunne hjælpe til en almindelig opsparing til ferien eller julegaverne.

Men og atter men: Jule-Glæden kunne godt ønske nogle flere medarbejdere til denne indsamling - og vi vil ikke stikke os selv blår i øjnene. Som renteniveauet er for øjeblikket i Danmark, kan Jule-Glæden ikke klare sig selv mere - og så kommer spørgsmålet, skal Jule-Glæden opretholdes ved tilskud fra Vaabenbrødreforeningen - eller skal vi nedlægge denne gamle tradition.

Bestyrelsen har prøvet at forhandle med banken om en højere rente - men forgæves, selv om der er en meget lille forbedring på vej i 1997. Som regnskabet for 1996 ser ud på nuværende tidspunkt, kan der på grund af ikke hævede sparemærkebøger for tidligere år være et overskud, men det er på en måde et fiktivt overskud, som ikke kan bygges videre på.

TAK!

Bestyrelsen ønsker med denne beretning at tilkendegive sin store TAK til de medlemmer, der så trofast møder op til vore arrangementer - selv om der er mange af "Tordenskjolds Soldater", så har vi i det forløbne år dog haft den glæde, at flere og flere af vore nye unge medlemmer møder op og fester sammen med vi noget "ældre" - derfor tag en god ven med næste gang, du møder op i Vaabenbrødreforeningen - han vil ganske sikkert glæde sig til at være med i det fællesskab, som bestyrelsen af bedste evne forsøger ar skabe i foreningen.

Vi glæder os til at se "nye ansigter" i 1997. Til slut til alle vore medlemmer:

GODT NYTÅR - OG TAK FOR 1996 !