FORMANDENS BERETNING FOR 1997.

1997-året blev et skelsår for VBF, idet der skete så mange ting, der ikke tidligere kunne tænke sig at ske i den gamle og traditionsrige forening, der i dette år måtte se i øjnene, at foreningens Jule-Glæde måtte stoppe som følge af, at renteniveauet i Danmark efterhånden var blevet så lavt, at de store underskud, der var oparbejdet gennem nogle år, var kommet for at blive, og bestyrelsen måtte efter flere møder se kendsgerningen i øjnene. Desværre vil mange sige, men tillige blev afslutningen af Jule-Glæde epoken af en sådan karat, at medarbejderne til sidst forstod, at Jule-Glæden ikke kunne fortsætte på denne måde. Jule-Glæden blev oprettet i 1933 - og VBFs Jule-Glæde var den sidste i Aarhus.

1997-året blev også på anden måde et skelsår for VBF, idet generalforsamlingen enstemmig tilsluttede sig det forslag til nye vedtægter, som bestyrelsen i forvejen havde udsendt til medlemmerne. Disse nye vedtægter indeholder bl. a., at bestyrelsen nu består af 5 medlemmer mod tidligere 7. At der nu er 6 medlemmer i bestyrelsen beror på en naturlig overgang til de vedtægtsbestemte 5 medlemmer. Se nærmere herom i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Øvrigt er der i årets løb blevet indmeldt 26 nye medlemmer, men desværre har vi måttet slette et meget stort antal medlemmer, der ikke - selv efter en rykker - har betalt deres lille kontingent. Som formand har jeg i flere udgaver af VAABENBRODEREN appelleret til disse medlemmers "samvittighed" overfor VBF, men desværre uden resultat. Hvad får medlemmer til at tro, at VBF kan have dem stående som medlemmer uden, at de betaler deres kontingent - tænk engang på, at foreningen skal betale kontingent til De Danske Forsvarsbroderselskaber, Kredsbestyrelsen for DFB og Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Denne sidste appel til de medlemmer, der forsat ikke har betalt deres 1997-kontingent, er, at de nu må betale deres kontingent eller i det mindste melde sig ud, jvnf. vedtægterne herom.

Med hensyn til arrangementerne i 1997 så har VBFs festudvalg igen gjort et meget stort stykke arbejde, som mange medlemmer er meget glade for. Disse arrangementer har i alt kostet foreningen ca. 90.500 kr. - medlemmernes bidrag for deltagelse har andraget ca 37.500 kr, således at disse fester m.v. har belastet regnskabet med ca. 53.000 kr. Det er et stort beløb, men VBF kan og skal leve op til at bruge pengene på vore medlemmer, som også har været med til at samle VBFs formue.

Skyttelauget har i det forløbne år fået en ny formand, idet Allan Brahe Larsen ønskede at blive menigt medlem af laugets bestyrelse. Den nye formand er Carsten Boye Larsen - en søn af Poul Boye Larsen. Og VBF ønsker alt godt for den nye formand - det er et stort arbejde at påtage sig. VBFs bestyrelse vil tillige tilsige al den støtte, som VBF kan give den nye formand.

Ligeledes har skyttelaugets skytter igen opnået fine resultater og bl. a. ved deltagelse på landshold m.v.

VBFs bestyrelse har selvfølgelig mange gange drøftet den nye situation, som foreningen er kommet i efter Jule-Glædens lukning, herunder især om kontorets fremtid, som vi var alle var så glade for på grund af indretningen m.v.

At kontoret skal fortsætte på en eller anden måde, er der kommet mange tilkendegivelser om fra vore medlemmer, således at medlemmernes tilknytning hertil bevares. Af tankerne i denne henseende skal jeg fremkomme med følgende:

1. Afhentning af billetter skal ske på kontoret - f.eks. 14 dage før et arrangement på mandage og eventuelt torsdage.

2. Der foreslås nogle kortspil-eftermiddage, hvor medlemmerne og/eller andre soldaterforenings medlemmer kunne komme og få et spil kort – f. eks. fra kl 13 - 17 - og hvor VBF stiller en "kustode" til rådighed.

3. Kontoret vil være åbent hver den l. mandag i måneden, således at medlemmerne på denne måde

kan komme i kontakt med foreningen, som efter generalforsamlingen vil vælge en kasserer til at varetage foreningens økonomi.

4. Medlemmerne vil altid kunne komme i forbindelse med

foreningen på en eller anden måde ved telefonisk henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer - tænkes på bl. a. ved dødsfald, hvor foreningens fane ønskes.

Dette var lidt om, hvad der har været i 1997, men også lidt om, hvordan fremtiden for VBF tegner sig - i sidste forbindelse håber jeg, at den vil blive lidt mere rolig efter dønningerne af de store underskud, som Jule-Glæden gennem nogle år har påført VBFs regnskab. I samme forbindelse skal dog her anføres, at i 1998 forhåbentlig bliver VBFs økonomi så godt, at medlemmerne roligt kan se fremtiden i møde, selv om VBF opretholder et herligt kontor med alle vore meget smukke klenodier og med hjertevarme til alle vore medlemmer, blot de vil komme for at benytte det. På kontoret er vi altid glade for en hyggelig "soldatersnak" m.v. Og tillige vil der være udlån af militære tidsskrifter m.v. Tænk nu godt på de tanker, som er kastet ud om VBFs fremtid. Vi glæder os til VBFs NYE TID - ikke mindst hvis vi kan få bl.a. KORTSPIL-EFTERMIDDAGE sat i værk.

Sæt dig i forbindelse med gode kammerater og så mød op - du bør melde dig til kontoret, så bestyrelsen kan få et overblik om, hvor mange, der tager imod tilbuddet om en "SOLDATEREFTERMIDDAG".