Så gik året 1998 - og det gik godt for VBF, når alt tages i betragtning, og her tænker jeg på, hvorledes VBF kom "fri af Jule-Glæden", som havde været en stor bestanddel af VBF gennem mere end 60 år.

I forbindelse med denne beretning, som vil blive fulgt op af en mere fyldig og mundtlig beretning på generalforsamlingen i april måned, vil jeg komme ind på de forhold, som kendetegner en god VBF-forening.

ØKONOMIEN.

Ved årsskiftet 1997/98 var der en manko i forhold til Jule-Glæden, idet nogle sparere ikke havde hævet deres tilgodehavender i Jule-Glæden, og i henhold til vedtægterne for Jule-glæden hæftede VBF for disse. Bestyrelsen havde overfor sparerne tilkendegivet, at tilgodehavender skulle være hævet inden udgangen af januar måned 1998, og det skete faktisk også, hvorefter det kunne konstateres, at VBF havde udbetalt alt, hvad Jule-Glæden havde "til gode" i VBF - og dette beløb blev på godt 30.000 kr. Bestyrelsen kunne herefter tilrettelægge foreningens økonomi, som herefter er kommet i en meget god gænge, og vi er kommet ud af året "uden skrammer", idet det foran omtalte udlæg for Jule-Glæden er opvejet af beløb fra udtrukne obligationer, som i sin tid blev købt til kurs 72,6, hvilket jo har været en god forretning for VBF.

Fremover vil foreningens økonomi blive rigtig god, og det vil afspejle sig i gode tilskud til vore arrangementer fremover - ikke mindst i forbindelse med 140-års stiftelsesfesten den 2. oktober 1999.

MEDLEMMERNE.

Desværre må dette kapitel igen indledes med en stor beklagelse over, at vore medlemmer ikke overholder og opfylder foreningens vedtægter set i forhold til betaling af kontingentet på KUN 75 KRONER ÅRLIGT - Danmarks mindste kontingent. Vi har måttet slette ikke mindre end 35 medlemmer, så vi nu er på 380 medlemmer. DET MÅ DER GØRES NOGET VED! Altså skal vore nuværende medlemmer ud af busken! Tegn et nyt medlem i 1999 - og få en god flaske rødvin for hvert nyt medlem.

MOTTO FOR 1999: SKAF MINDST ET NYT MEDLEM

JUBILARER - FREMTIDIG.

Som tidligere meddelt, er der fra og med 1998 indstiftet et 10 års HÆDERSTEGN - og som det har været tradition for vil dette hæderstegn også blive uddelt af VBF. Men og atter men - når vi ser på vor medlemsliste,vil der være godt 150 medlemmer, som er berettiget til dette hæderstegn, hvorfor bestyrelsen har været i tænkeboks og vedtaget, at fremtidig vil alle hæderstegn blive bekostet af foreningen, mens den efterfølgende spisning vil være for jubilarernes egen regning.

ARRANGEMENTER.

I forbindelse med vore mange og gode arrangementer har disse tidligere været udførligt omtalt i VAABENBRODEREN, hvorfor jeg ikke vil komme ind på de allerede afholdte arrangementer udover at takke festudvalget for deres arbejde med disse fester m,v.

Men jeg vil ikke undlade at bemærke her, at bestyrelsen forventer, at alle vore medlemmer "vågner op" og deltager i foreningens 140. Stiftelsesfest den 2. oktober 1999 i Frimurerlogen - det skulle gerne blive en fest, der siger "spar to" til alle tidligere fester " og det vil blive svært.

MANDAGS-EFTERMIDDAGENE. (MANDAGS-TRÆFF) Disse mandage på kontoret har været en stor succes, hvor nogle af vore medlemmer - der kunne godt være flere - får nogle herlige timer sammen og så lærer endda nogle at spille BRIDGE, mens andre rafler eller foretager sig noget andet. I det nye år er det på tale at indkøbe en dart-plade til en turnering i dette specielle spil! Er du interesseret i dartspillet? Giv dig selv en god oplevelse og mød op den første mandag i månederne januar, februar og marts. Vi fortsætter også i efteråret med disse eftermiddage!

KONTORET - HENDRIK PONTOPPIDANSGADE 34.

Året 1998 har været et forsøgsår med hensyn til, hvornår og hvor tit kontoret skulle være åbent. Bestyrelsen har diskuteret åbningstider fremover, og er kommet til det resultat, at medlemmerne gerne vil komme den første mandag i måneden og få en snak og et spil kort m.v., og det holder man fast ved i vintermånederne. Herudover vil der ikke være mere åbent end hidtil, nemlig de sidste 14 dage før hvert arrangement, dvs kun om mandagene, da der ikke kommer nogen om torsdagene har det vist sig. Derfor vil der i forbindelse med hvert arrangement være anført, hvilke mandage der er åbent for billetsalg. Men husk at man kan altid bestille sine billetter ved at l) poste pengene gennem vor brevkasse eller 2)sende en check på beløbet. I begge tilfælde vil billetterne blive udleveret i forbindelse med selve arrangementet af foreningens kasserer - IB Bonde.

TAK !!!

Selv om ordet i sig selv er fattigt, vil bestyrelsen dog herved bringe en stor tak til de medlemmer, der så trofast slutter op om foreningen og dens arrangementer

at det er "Tordenskjolds Soldater" selv i en Vaabenbrødreforening kan vel ikke undre nogen, men de har nemlig fundet ud af, at man har det godt i VBF, og at man hygger sig der. Du og din kone ikke fortryde det, og så vil du tillige kunne glæde din kone - til stor glæde for jer begge.

Vi glæder os til, at du bliver "indrulleret" i  'Tordenskjolds Soldater" i 1999 - du er altid velkommen. Og husk lige, at du altid er velkommen til at tage en god soldaterkammerat eller ven med næste gang du møder op til et af vore arrangementer. Vi glæder os til at se "NYE ANSIGTER" i 1999!

GODT NYTÅR l 9 9 9 !

Dette velmente ønske gælder alle vore medlemmer og deres familie - og på hjerteligt GENSYN i 1999!

FANEBÆRER.

Foreningens dygtige og pålidelige fanebærer - Ejnar Lahn Madsen - udtrykte i løbet af året, at han gerne ville aflastes som foreningens fanebærer - og efter at  bestyrelsen havde haft problemet til behandling, blev Børge Bundgaard kontaktet for at overtage og samarbejde med Ejnar Lahn Madsen om fanebærer-arbejdet i foreningen. Børge Bundgaard har til bestyrelsens store glæde indvilget i at overtaget "jobbet" - og Ejnar Lahn Madsen har lovet at "stå bi" og vejlede Børge Bundgaard. Bestyrelsen glæder sig til dette samarbejde mellem de to fanebærere!

BESTYRELSEN.

Denne beretning skal ikke afsluttes, før jeg har fået sagt tak til mine bestyrelseskollegaer for året 1998 — det har været et forholdsvis stille år efter de "hårde" år med Jule-Glæde underskud m.v, Kassererposten varetages nu af vor tidligere forretningsfører Ib Bonde, mens næstformands jobbet er overtaget af Kai Skovvang, og Henny Toustrup, der ikke alene er "hyggetante" om mandagen også er foreningens sikre sekretær. Tak for godt samarbejde!