Generalforsamlingen 2001

Efter formandens velkomst og vor smukke fane på behørig vis var ført ind, mindedes vi de brødre, der i årets løb var afgået til "Ryes brigade".

Til dirigent valgtes traditionen tro Børge Christiansen.

Formanden fik herefter igen ordet, hvor han i beretningen gjorde rede for det første år af hans formandstid, og beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Efter at foreningens regnskaber var uddelt, gennemgik kasserer Ib Bonde disse, der ligeledes blev godkendt uden kommentarer.

Af indkomne forslag var kun bestyrelsens om justering af foreningens vedtægter, der uden kommentarer blev vedtaget.

Kontingentet forblev uændret, hvilket heller ingen gjorde indsigelse imod.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer blev Henny Toustrup (genvalg) og Bjørn Kaae. 2 suppleanter blev Carsten Boye og Børge Bundgaard.

Revisor Poul Graabek blev genvalgt, og til revisorsuppleanter valgtes Jens Lillebæk og Heine Rasmussen.

Under eventuelt fremkom Heine Rasmussen med forslag om plan for hvervning af nye medlemmer.

Herefter takkede afgåede bestyrelsesmedlem Nels Jørgen Bendtsen, bestyrelsen og brødre for de 14 år, han har siddet i bestyrelsen - deraf 8 år som næstformand - og formanden takkede samme for hans tid i bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og udråbte et 3-foldigt leve for foreningen. En lille sidebemærkning: Foreningens ni-foldige leve for foreningens protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden, blev ved en kedelig fejltagelse udeladt. Bestyrelsen blev selv opmærksom herpå, og håber ikke det gentager sig. - I øvrigt en yderst rolig generalforsamling, må man nok sige - ingen spørgsmål eller modspil.

Vi var 34 fremmødte brødre og alle gik herefter over til de kulinariske nydelser i form af Bent Sørensens uforlignelige gule ærter, med hvad dertil hører, og pandekager med is og solbærsyltetøj. En ekstra snaps gav Bent Sørensen og opfordrede samtidig formanden til at give en solbærrom - en studehandel kaldes det vist - men ingen af brødrene syntes utilfredse hermed.

Den tidligere formand Aksel Koldstes kammeratskabspokal blev under spisningen overrakt undertegnede, Henny Toustrup, af Aksel Koldste sammen med et par pæne ord. Jeg må indrømme, det kom helt bag på mig, så jeg kneb vist en lille tåre. Jeg er meget glad for den tanke, at jeg skulle være pokalen værdig, og jeg vil forsøge at leve op dertil. Tak til dem, der har tænkt på mig.

Efter det dejlige traktement, hvor alle syntes mætte og veltilfredse, nød vi kaffen og de hjemmebagte småkager i det tilstødende lokale, alt imens der var lejlighed til at få en hyggelig sludder med andre brødre, end dem vi sad ved under spisningen. - Endnu en rigtig hyggelig VBF-aften.

H.T.