GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. MARTS 1991        

Efter at foreningens smukke fane var ført ind kunne formanden Aksel Koldste byde velkommen til ca. 55 medlemmer - og der udbragtes et nifoldigt leve for Hendes Majestæt.

Søren Pontoppidan blev - traditionelt - valgt som dirigent, hvor­efter formanden med bistand af sekretæren Annie Svejgaard afgav en fyldig beretning, som bl.a. indeholdt meddelelse om at foreningen nu har 543 medlemmer

at der er blevet fremstillet et nyt foreningsemblem at skyttelaugets afdelinger for såvel ungdom som veteraner havde klaret sig godt i det forløbne år at Christina Eriksen ikke alene havde sat dansk rekord, men også var udtaget til landsholdet at foreningens økonomi nu var mere end tilfreds­stillende efter stort overskud.

Foreningens dygtige forretningsfører Georg Madsen forelagde der­efter de reviderede regnskaber, der alle viste en meget fin økonomi, hvilket også blev mere end godtaget af forsamlingen.

Fastsættelse af kontingent for 1992 blev af formanden kommenteret derhen, at kontingentet ikke bliver forhøjet, men at den til en­hver tid værende porto for indbetalinger udover på kontoret og ved girering bliver påført indbetalingskortet. Dette blev enstem­migt godkendt af forsamlingen.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer fik til følge, at Allan Plath indgik i bestyrelsen i stedet for Annie Svejgaard, der ikke øn­skede genvalg, mens Nels Jørgen Bendtsen og Henny Toustrup blev genvalgt.

Øvrige valg var alle genvalg, idet dog suppleanterne Finn Bach Jensen og Arne Nielsen vil blive placeret som l. og 2. suppleant efter lodtrækning på et bestyrelsesmøde.

Efter at formanden havde haft lejlighed til at takke det afgående bestyrelsesmedlem Annie Svejgaard og dirigenten, gik man til de velforsynede borde og fik nogle hyggelige timer