REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 03. MARTS 1992

Formanden åbnede generalforsamlingen kl. 18,00, ved at byde fanen ført ind, alle rejste sig med front mod fanen. Derefter bød formanden velkommen og bad samtidigt medlemmerne rejse sig, for at udbringe et nifoldigt leve for Dronning Margrethe, som er foreningens protektor.

Formanden udbad sig forslag til dirigent; Søren Pontoppidan - der vanligt er dirigent - var ikke til stede. I stedet valgtes Aage Damsgaard.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, oplæste dagsordenen, og gav derefter formanden ordet.

Ad dagsordenens pkt l - formandens beretning

Formanden henviste til sin skriftlige beretning i Våbenbroderen nr. l og fortsatte med at rette en tak til foreningens trofaste medlemmer, der i årets løb har støttet foreningens arrangementer. Koldste oplæste derefter navnene på de 10 våbenbrødre, der ikke er mere.

Der udtaltes et "Æret være deres minde".

Herefter fortsatte formanden med en opgørelse af foreningens medlemstal som pr. 03. marts l år er 511 medlemmer. Trods en tilgang på 20 nye medlemmer, er der en mindre tilbagegang at spore i medlemstallet, dette skyldes, at foreningen har set sig nødsaget til at slette en del re­stanter.

Koldste kom også ind på juleglædens betydning for foreningens økonomi, men dette emne ville formanden dog overlade forretningsføreren at kom­mentere sammen med gennemgangen af årsregnskabet. Turen til Slipshavn må desværre aflyses, da der allerede er booked up for 1992, men der er sendt ny ansøgning ind for 1993. På kontoret ligger der et antal eksemplarer af bogen, Våbenbroderforeningen gennem 100 år, formanden foreslog medlemmerne, at købe bogen og bruge denne som gave.

Jens Eriksen blev, som leder af ungskytterne meget rosende omtalt, for hans kæmpe arbejde i Skyttelauget. Skytterne er altid på pletten og al­tid i forreste række. De er en pryd og gode repræsentanter for såvel Skyttelauget som Våbenbroderforeningen. Der blev heller ikke lagt skjul på meget stor ros til Allan Brahe Larsen, for hans dygtige formandskab. for Skyttelauget.

Såfremt juleglæden ophører, mener formanden ikke vort kontor kan fort­sætte, men måske kan man sammen med andre soldaterforeninger deles om lokalerne, således at der stadig er et bindeled til vore medlemmer. Georg Stjernfeldt kommer stadig som den uanmeldte strenge revisor. Vores fanebærer Ejnar Lahn Madsen er indlagt på "Skejby Sygehus", alle mødedeltagere sendte ham i telegramform en hilsen om snarlig bedring,

Dirigenten efterlyste bemærkninger til beretningen, inden denne blev sat til afstemning.

Ingen indsigelser til beretningen som dermed var enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 2 regnskab 1991 og budget for 1992

Forretningsfører Georg Madsen gennemgik de vigtigste poster i de uddelte regnskaber og kunne konstatere en mindre tilbagegang i forhold til det foregående år. Den for Trige området oprettede girokonto, hvor de sparere, som ikke fik besøg af opkræver, selv skulle indbetale på, har desværre vist sig, ikke at svare til forventningerne.

Georg Madsen omtalte vanskelighederne med at skaffe nye opkrævere, i øjeblikket har foreningen 10, men ved årets udgang er der kun 8, hvoraf flere har bebudet, at de vil holde op inden for de næste par år. Foreningen har prøvet med alle former for annoncer samt højere provision, men ingen melder sig, derfor må man nok se i øjnene, at der kan blive tale om at nedlægge juleglæden, og dermed falder grundlaget for foreningens videre drift bort.

På grund af de truende skyer, som netop nu hænger over foreningen, er der selvsagt ikke udarbejdet noget egentlig budget for 1992,

Dirigenten udbad sig bemærkninger eventuelle spørgsmål til regnskabet. Da ingen havde noget at sige til regnskabet var dette enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3 forslag til behandling

Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 4 fastsættelse af kontingent for 1993 ifl. $ 4 l.

Kontingentet fastsat uændret

Ad dagsordenens pkt. 5 valg af formand

A.     Koldste valgt som formand for yderligere 2 år

Ad dagsordenens pkt. 6 valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg var: Poul Boye, Gunnar Jensen og Kaj Skovvang

"   "    "   suppleanter; Firm Bach Jensen og Arne Nielsen

Alle valg var genvalg.

Ad dagsordenens pkt. 7 valg af l revisor og 2 revisorsuppleanter

På valg var: Georg Stjernfeldt, revisor

"   "    "   suppleanter: Aage Damsgaard og Erik Thuge

Alle valg var genvalg.

Ad dagsordenens pkt. 8 eventuelt

Formanden rettede en stor tak til forretningsføreren for hans dygtige arbejde for foreningen, samt ligeledes en tak til bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og gav derefter ordet til formandens afsluttende bemærkninger,

Formanden takkede Aage Damsgaard for veludført dirigenthverv, ligeledes en tak til medlemmerne for opbakningen på generalforsamlingen.

Sidste punkt uden for dagsordenen;

Sild og forloren skildpadde blev herefter indtaget afsluttende med kaffe og småkager.