Ca. 50 vaabenbrødre var mødt op til foreningens årlige "rigsdag" i Frimurerlogen - desværre et alt for lille antal af vore medlemmer.

Efter at Arne Nielsen var valgt til dirigent - efter at formanden på behørig vis havde mindet de tolv af vore brødre, der var afgået ved døden i 1993 - aflagde formanden den årlige, mundtlige beretning i fortsættelse af den skriftlige. Formanden kom her ind på foreningens medlemstal, som nu var nede på 493, og opfordrede medlemmerne til at få fat i en sodaterkammerat og få denne ind i foreningen. Formanden omtalte det meget gode forhold mellem Skyttelauget og hoved foreningen - og roste laugets ledelse for meget fint leder arbejde i det forløbne år. Beretningen blev godkendt uden kommentarer. Regnskabet, der blev forelagt af formanden, blev gennemgået ved omtale af forskellige forhold omkring foreningens økonomiske situation. Især hæftede formanden sig ved de store rentefald og dermed store udtrækninger af godt forrentede obligationer - et forhold, som bestyrelsen overhovedet ingen indflydelse har på. Efter kursreguleringen kunne det konstateres, at foreningens økonomiske situation ikke var forringet i 1993, men med fortrøstning - trods rentefald - kan se fremtiden i møde. Under gennemgangen omtalte formanden den rejse-konto, som er oprettet i Skyttelaugets regi - og foreningens tilskud hertil på ca, 3.ooo kr. Regnskaberne for Jule-Glæden, foreningen og legaterne samt for Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere blev alle godkendt. Valgene fik følgende udfald:

Formanden, Aksel Koldste, blev genvalgt med akklamation, det samme blev tre bestyrelsesmedlemmer: Poul Boye, Gunnar Jensen og Kai Skovvang.

Revisorsiden blev ændret ved at Poul Buus  grundet stort arbejdspres trak sig - hvorefter Aage Damsgaard blev genvalgt, mens Bjørn Kaae blev nyvalgt.

Suppleant-valgene var: Til bestyrelsen genvalgtes Arne Nielsen og Finn Bach Jensen. Revisorsuppleanter blev Henning Nordmand og Georg Madsen.

Under eventuelt gjorde formanden opmærksom på, at det uændrede Kontingent: 75 kr. gælder for alle medlemmer med følgende undtagelser: Folkepensionister, der har været medlem i 25 år og 50-års jubilar. Når man har været medlem i 25 år er kontingentet på det halve beløb "- og for 5o-års medlemsskab er man kontingentfri, jfr. vedtægternes § 4.