GENERALFORSAMLINGEN 1996

Denne generalforsamling var nok den dårligst besøgte i mange år - men er det tegn på, at alt er i orden i foreningen - eller manglende interesse. Disse to ting vil bestyrelsen tage op til nærmere drøftelse i det kommende år.

Men generalforsamlingen forløb fuldstændig efter reglerne - Fanen blev flot ført ind af Ejnar Madsen - de traditionelle 9 leve for vor dronning og "Æret være deres minde" for de 8 vaabenbrødre, der i årets løb var gået til Ryes Brigade. Formanden - Aksel Koldste - aflagde en fyldig beretning som supplement til den skriftlige -forretningsføreren Aage Damsgaard aflagde regnskaberne, og selv om der var stort underskud kunne det dog konstateres, at formuen ikke var blevet formindsket, men forøget på grund af kursreguleringer m.v. Kontingentet blev uforandret - og valgene resulterede for bestyrelsens vedkommende med genvalg, dog meddelte formanden Aksel Koldste, at han forventede kun at tage 2 år til. Suppleanter blev Erik Lund Sørensen og Ib Bonde. Revisor Georg Madsen blev valgt med Ib Bonde og Knud Mortensen som suppleanter. Under eventuelt blev der af Børge Bundgaard slået til lyd for at afholde keglespillet et andet sted end Frederikshøj Kro.

Formanden oplyste, at udsendelsen af VAABENBRODEREN fremover ville ske i midten af kvartalet, idet det har vist sig bedre for Skyttelauget med disse terminer. Dead-line for indsendelse af stof var derfor fremover den l. i kvartalets 2. måned. Formanden efterlyste endvidere stof fra medlemmerne til bladet.