GENERALFORSAMLINGEN 1997

*************************

Ca. 50 af foreningens medlemmer mødte op til denne foreningens "Rigsdag" fredag den 21. marts 1997. Det er kun godt 10% af foreningens medlemmer - alt for lidt, vi håber på bedre tilslutning næste år.

På behørig vis bød formanden forsamlingen velkommen - en særlig hyldest til foreningens nye medlemmer. Der blev råbt et nifoldigt hurra for H.M. Dronningen.

Derefter blev Børge Christiansen valgt til dirigent - uden modkandidater - og efter, at dirigenten havde konstateret, at generalforsamlingen var lovlig, fik formanden ordet for at aflægge den mundtlige beretning. Denne blev indledt med at mindes de i årets løb afdøde medlemmer. Foreningen har nu 436 medlemmer - og formanden fortsatte med en grundig beretning om foreningens økonomi, skyttelaugets resultater, Jule-Glæden, lokaleforholdene, ny forretningsfører, revision m.m. Revisorernes og fanebærernes indsats blev rost - og endelig takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Jule-glæden, som formanden havde antydet, vil blive stoppet med udgangen af 1997, og dette gav anledning til en diskussion. Bl.a. bad Georg Madsen bestyrelsen overveje, om Jule-Glæden -trods stort underskud- kunne finde mulighed for at fortsætte på en eller anden måde. Dette blev fulgt op af bl.a. Kurt Nielsen og Børge Bundgaard

- sidstnævnte foreslog en ekstra "afgift" på 25 kr. pr. bog.

Regnskaberne og overslaget blev forelagt - ingen bemærkninger " og blev vedtaget enstemmigt. Samme behandling fik de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer - dog med en ekstra ændring af paragraf 12, hvorefter bestyrelsen bliver på 5 medlemmer. Kontingentet blev uændret 75 kr. for 1998.

Valgene af Henny Toustrup og Nels J. Bendtsen til bestyrelsen var genvalg. Allan Plath ønskede ikke at fortsætte - hvorefter generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen i overgangsperioden er på 6 medlemmer, og at den vil blive reduceret til 5 ved naturlig afgang.

Suppleanter blev Børge Bundgaard og Finn Bach Jensen. Til revisor i stedet for Bjørn Kaae, der ikke ønskede genvalg, blev valgt Poul Graabek. Revisorsuppleanter blev Knud Mortensen og Leif Krone.

Under eventuelt takkede formanden Allan Plath og Bjørn Kaae for veludført arbejde for VBF. Derefter gik medlemmerne ind til et par hyggelige timers samvær og en god middag - bestående af sild, forloren skildpadde og kaffe.

En god VBF generalforsamling.