Jubilar- og velkomst festen fandt sted den 28. april 1992 med deltagelse af ca. 75 våbenbrødre.

Efter formanden velkomst blev foreningens gamle fane ført ind af foreningens dygtige fanebærer Ejnar Lahn Madsen med Poul Buus som sikker fanejunker. Formanden gav herefter ordet til stabschefen ved H.O.K., oberst O. H. G. Hof f. Obersten holdt et levende og lærerigt causeri over det danske forsvar i al­mindelighed og over H.O.K. i særdeleshed. Efter talen takkede formanden obersten for dette lærerige indlæg ved at overrække et eksemplar af foreningens jubilæumsbog 1859 - 1959.

Aftenens hædersgæster - foreningens jubilarer - blev herefter kaldt op til dekorering med hæderstegn. Af 18 jubilarer var 11 mødt op - og med 65-års jubilaren C.R. Nielsen på højre fløj - formanden dekorerede disse stolte jubilarer og udbragte et trefoldigt leve for dem.

Aftenens sidste hædersgæster var vore nye medlemmer - og da de fremmødte og tilmeldte var kaldt op, ønskede formanden dem til­lykke med medlemskabet - et medlemskab ikke alle kan erhverve men kun de, der har været soldater eller i øvrigt opfylder lig­nende betingelser.

Herefter bevægede selskabet sig til de tilstødende lokaler, hvor vor vært - våbenbroder Bent Sørensen og hans stab havde dækket festligt op til traditionsmiddagen med gule ærter med flæsk og pølse - efterfulgt af pandekager med is. Ved kaffebordene bagefter gik snakken livligt, som den skal det blandt gamle soldater - En herlig aften blandt gode Vaabenbrødre var til ende.

EN TROFAST DELTAGER