Igen i år lykkedes det at skabe en meget smuk ramme omkring vore jubilarers store aften - og tillige også omkring velkomsten til vore NYE MEDLEMMER.

Efter formandens velkomst fik oberst P. J. Foss ordet, Obersten kom her ind på gamle soldaterhistorier m.v. og høstede stort bifald for sin tale.

Formanden kaldte herefter først de fire 65-års jubilarer frem og tildelte hver et diplom for deres 65-års medlemskab og derefter foreningens Jubilæumsbog 1859 - 1959. Stort bifald ledsagede overrækkelsen. Derefter blev 60 års jubilarer, 50 års jubilarer og 40 års jubilarer samt 25 års jubilarer kaldt frem for modtagelse af hæderstegn og diplom. Alle var glade og stolte over modtagelsen af denne hæder.

Navnene på vore mange jubilarer blev bragt i sidste nummer af VAABENBRODEREN.

En lille halv snes af vore nye medlemmer havde efterkommet indbydelsen til denne velkomstaften - og da de var kaldt frem, blev de lykønsket med deres medlemskab som ikke alene er et privilegium, men også. en forpligtelse i sig selv, hvilket blev understreget i formandens velkomst.

Referenten.