Navn og formål

§ 1        Foreningens navn er:

                        
VAABENBRØDREFORENINGEN 
                           DE DANSKE FORSVARSBRØDRE
                                      AARHUS

               Dens hjemsted er Aarhus. Navnet i forkortet form: VBF.

Foreningens formål er:
at styrke og bevare kærligheden til regent og fædreland,
at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk,
at styrke folkets nationale ånd og holde de nationale minder i hævd og
at knytte medlemmerne sammen ved afholdelse af møder,
    selskabelige sammenkomster og lignende. 

Medlemmerne

§ 2         Som medlem kan optages enhver dansk statsborger, der forretter eller har
forrettet tjeneste i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet. Hjemmeværnet, Civilforsvaret
eller Beredskabsstyrelsen samt uniformeret beredskabspersonel.
Endvidere kan optages danske statsborgere, der efter de enkelte selskabers
vurdering har den rette forsvarsbroderånd, men som ikke har haft mulighed
for at tjene ved ovennævnte enheder. Et sådan medlem optages med samme rettigheder
og pligter som øvrige brødre.
Som æresmedlemmer kan udnævnes "Brødre", der har gjort sig særlig fortjente.
 Æresmedlemmer udnævnes af
generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
 

§ 3        Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.
Udmeldelsen skal foreligge skriftligt til foreningens kontor.
Eksklusion af medlemmer afgøres af bestyrelsen.
Eksklusion  kan dog kun ske, efter at vedkommende har haft lejlighed til at møde
for bestyrelsen og gøre rede for årsagen.
Bestyrelsens afgørelse skal forelægges på første ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan, såfremt det anses for påkrævet, lade sagen afgøre på en
i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Kontingent

§ 4        Kontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves helårligt og forfalder til betaling hver 1. januar.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Erhvervede rettigheder vedr. kontingent efter tidligere vedtægter opretholdes.
 

 § 5        Et medlem der står i restance udover en måned fra betalingsfristen, slettes. Et slettet
medlem kan af bestyrelsen genoptages, når restancen berigtiges.
Et medlem er ikke stemmeberettiget, forinden forfaldent kontingent er berigtiget, ligesom der
ikke kan løses billet til foreningens arrangementer.

 

Emblem og hæderstegn

§ 6        Foreningens emblem bæres synligt  på venstre side af brystet ved møder og sammenkomster
og ved enhver lejlighed, hvor foreningen repræsenteres samt i hverdagen.
Medlemmer med en medlemstid af henholdsvis 10, 25, 40, 50, 60 og 75 år
tildeles et hæderstegn, der bæres sammen med emblemet.
Ved et medlems død eller udtræden af foreningen skal hæderstegn tilbageleveres.

 

Generalforsamling

§ 7        Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

§ 8         Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Dog kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer to tredjedele af de afgivne stemmer.
Ingen kan stemme ved fuldmagt.

 

§ 9        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og overslag for det
     kommende regnskabsår.
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6) Valg (lige år) formand (kun i lige år), 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
7) Valg (ulige år) kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
8) Valg af 1 revisor og 2 suppleanter.
9) Eventuelt.

 

§ 10        Generalforsamlingen  indkaldes af bestyrelsen  med mindst 14 dages varsel
i FORSVARSBRODEREN eller dagspressen.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling
skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig
og motiveret form senest 8 dage før generalforsamlingen.
Afstemning sker skriftligt, når blot et medlem ønsker det.

 

§11        Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 5 pct.af foreningens medlemmer derom fremsætter skriftlig, motiveret begæring.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter
begæringens modtagelse med kortest muligt varsel.

 

Bestyrelse

§12        Foreningen ledes af en på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt bestyrelse, bestående
af formand og kasserer samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Valgene gælder for 2 år. Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant afgår i lige år.
Kasserer,1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen, hvis formand og kasserer vælges af  generalforsamlingen, konstituerer sig selv.
Den fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender.

 

§ 13        Bestyrelsen ansætter og afskediger det for foreningens drift nødvendige personale
og bestemmer ansættelsesvilkårene.

 

Revision

§ 14        Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer,  der vælges blandt medlemmerne
af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, 
således at en afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Derudover kan bestyrelsen antage en registreret / statsaut. revisor.

 

Regnskab

§ 15        Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen regnskab for det forløbne år
og overslag for det kommende regnskabsår. 
Et af revisorerne og  bestyrelsen  underskrevet eksemplar af regnskabet skal fremlægges
på foreningens kontor til eftersyn for
medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Foreningens Midler

§ 16        Foreningens midler kan anbringes i obligationer eller indsættes i bank eller sparekasse -
 eventuelt anbringes i egen ejendom.
Med hensyn til foreningens legatmidler må dog eventuelle særlige herimod stridende
bestemmelser i vedkommende fundats respekteres, såfremt det ikke er lovstridigt.

              

Underafdelinger

 § 17      For at fremme skydeinteressen  blandt  foreningens medlemmer er oprettet et skyttelaug. 
Skyttelauget  skal arbejde i nøje overensstemmelse med VBF's formålsparagraffer, og
dets medlemmer skal være medlemmer af VBF, så snart optagelsesbetingelserne er opfyldt.
Skyttelauget arbejder i øvrigt i enhver henseende selvstændigt og med egen bestyrelse og vedtægter.
Vedtægterne skal godkendes af VBF's bestyrelse.

 

Dødsfald

§ 18       Ved et medlems død skal, hvis det  ønskes - og er muligt -  foreningens fane være til stede
ved højtideligheden. 

 

Foreningens opløsning

§ 19        Foreningen kan kun opløses, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på den ordinære
generalforsamling stemmer herfor.
Derefter på ekstraordinær generalforsamling gælder almindelig stemmeflertal som afgørende.
Foreningens formue fordeles til institutioner i Aarhus eller enkeltpersoner,
som har gjort en særlig indsats  for Danmarks forsvar. 
 

 

----------

 

           VEDTÆGTER FOR VBF's SKYTTELAUG

 

§ 1        Skyttelaugets formål er  ved trænings- og konkurrenceskydninger

              at vedligeholde  og udvikle skydefærdigheden hos medlemmerne, 
             
at knytte disse nøje sammen
             og styrke det gode kammeratskab.

 

§ 2         Som medlem af Skyttelauget kan optages enhver dansk borger, der kan gå ind for
Vaabenbrødreforeningens og Skyttelaugets vedtægter og desuden ikke har nægtet at forrette
tjeneste i dansk totalforsvar. Medlemmer, der er optagelsesberettiget i Vaabenbrødreforeningen,
skal straks indmeldes i denne og fortsat være medlem heraf for at kunne forblive i Skyttelauget.
For at kunne deltage i skydninger i regi af samvirksomheden DFB skal man være medlem
af Vaabenbrødreforeningen.
Dog kan ægtefæller/samlevere af vaabenbrødre deltage for VBF Aarhus i 8. Kreds skydninger.
Alle medlemmer har efter det fyldte 18. år stemmeret på Skyttelaugets generalforsamling.
Som medlemmer kan optages ægtefæller/samlevere af ordinære medlemmer af Skyttelauget.

 

§ 3        Kontingentet for det kommende regnskabsår  fastsættes hvert år  på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves helårligt sammen med kontingent til VBF og forfalder til betaling hver 1. januar.
Et medlem, der står i restance udover en måned fra 1. påkrav, slettes.
Et slettet medlem kan genoptages af bestyrelsen, når restancen berigtiges.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge kontingentfrihed i forhold til Skyttelauget.

 

§ 4        Skyttelauget ledes af en på generalforsamlingen valgt  bestyrelse, bestående af formand  og 6 andre
bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Vaabenbrødreforeningen.
Valget gælder for 2 år. 
Af bestyrelsens 7 medlemmer afgår efter tur 4  (formand og 3 medlemmer) hvert andet år -
og 3 hvert andet år. 
Genvalg kan finde sted.  Mindst 4 aktive skytter skal have sæde i bestyrelsen. 
Formanden vælges af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler hvervene mellem sig.

 

§ 5        Skyttelauget råder over egne midler og fører selvstændigt regnskab og medlemskartotek.
Bestyrelsen er ansvarlig for laugets forsvarlige forretningsførelse.

 

§ 6        Bestyrelsen planlægger og leder enhver skydning inden for skyttelauget,
og ingen kan deltage i skydningen før forfaldent kontingent er betalt.

 

§ 7        Udmeldelse skal ske skriftligt overfor bestyrelsen.

 

§ 8        Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet revideres inden  1. marts af  2
af generalforsamlingen valgte revisorer.
Genpart af regnskabet indsendes til VBF inden afholdelse af generalforsamlingen.

 

§ 9        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned
og indkaldes med 8 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, 
eller  når en tredjedel af medlemmerne har indsendt skriftligt motiveret ønske derom.

 

§ 10        Generalforsamlingen giver, ændrer og ophæver vedtægterne.
Forslag til vedtægtsændringer skal tilstilles bestyrelsen  8  dage forinden generalforsamlingens afholdelse.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Vedtægterne
skal godkendes af VBF's bestyrelse.

 

§ 11        Bortset fra vedtægtsændringer tages alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Afstemning foretages skriftlig, når blot et medlem forlanger det.
Stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde og at forfaldent kontingent er betalt.

 

§ 12       Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give
orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem,
der efter bestyrelsens skøn af hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en
meddelt tilladelse til et våben.

 

§ 13        Skyttelauget er tilsluttet DGI Skydning  ved medlemskab af DGI Skydning Østjylland.
Ved udmeldelse skal de gennem DGI Skydning Østjylland modtagne ejendele
samt kartoteker over registreringspligtige våben tilbageleveres.

 

§ 14        Generalforsamlingen kan opløse Skyttelauget, når tre fjerdedele af de  fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Opløsningen skal dog godkendes
af VBF's generalforsamling.
I tilfælde af opløsning foretages udmeldelse til DGI Skydning Østjylland efter
bestemmelserne jævnfør § 13.
Laugets midler og øvrige ejendele overgår til Vaabenbrødreforeningen i Århus.

                                                                ----------

 

Foranstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2019
og afløser tidligere vedtægter.

 

 

 

Tilbage til forsiden